Референции

ГЕРГАНА КОЛЕВА
Ръководител Човешки ресурси, Агрополихим АД

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с Евгения (Жени) Георгиева, Управляващ директор на Талънт Линк България ЕООД и нейния екип от прекрасни професионалисти. Сътрудничеството ни започна от 2018 г. като работим заедно по различни проекти в следните области: Организационно консултиране и управление на промяната; Управление на представянето; […]

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с Евгения (Жени) Георгиева, Управляващ директор на Талънт Линк България ЕООД и нейния екип от прекрасни професионалисти. Сътрудничеството ни започна от 2018 г. като работим заедно по различни проекти в следните области:

 • Организационно консултиране и управление на промяната;
 • Управление на представянето;
 • Център за оценка с цел развитие на различни нива ръководни кадри
 • Вътрешнофирмени обучения за мениджмънт и лидерство.

Най-големият проект към настоящия момент е Центърът за оценка с цел развитие на мениджъри, който е част от вътрешнофирмената програма на Дружеството за оценка на потенциала и развитие на ръководния персонал.

Центърът за оценка и развитие за 48 души ръководители от различни йерархични нива беше проведен на изключително високо професионално ниво от екип от психолози с практически опит в бизнеса. Жени Георгиева и нейният екип ни помогнаха да разработим съвместно компетентностен модел, който  изцяло отговори на нашите фирмени потребности, изисквания и специфики. С тяхна помощ ние успяхме да направим подробен дизайн на целия процес по развитие на мениджъри като Центърът за оценка застана на входа на процеса и беше последван от четиримодулно обучение за развитие на лидери и мениджъри за 4 групи.  С нашите консултанти от Талънт Линк България подробно беше обсъден всеки детайл от организацията на процеса като във фокус беше постигането на желаните крайни резултати. Центърът за оценка протече в рамките на един ден за група от шест души, след което всеки участник получи индивидуален доклад и подробна обратна връзка за своето представяне на база компетентностния ни модел като бяха отбелязани силните страни, но и конкретните области за развитие и  подобрение в поведението. Въз основа на това беше изготвена индивидуална програма за развитие на лидерския потенциал за всичките ръководители в Дружеството, която се изпълнява и към настоящия момент (завършена е за две групи и е в ход за останалите две).

В лицето на Талънт Линк България имаме професионален партньор, надежден съюзник и прекрасен приятел, затова и резултатите не закъсняват – организационната култура, атмосферата, нивата на екипност и доверие определено вървят в желаната посока. Благодаря Ви, дами!

април 2020

Приз за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г.
Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)

Талънт Линк България ЕООД и г-жа Евгения Георгиева, управител и консултант, получиха приза за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г. Наградата е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), която бе връчена на специална церемония, състояла се на 11 януари 2018 г., от член на журито.

Талънт Линк България ЕООД и г-жа Евгения Георгиева, управител и консултант, получиха приза за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г. Наградата е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), която бе връчена на специална церемония, състояла се на 11 януари 2018 г., от член на журито.

Моменти от церемонията и награждаването може да проследите тук.

iko-media_313_1600

Темата на спечелилия консултантски проект е „Делегиране и развитие на хора“. Той се осъществява в партньорство с БНП Париба Лични Финанси в периода март- октомври 2017 г. Състои се от три части: етап 1 – обучение на тема „Делегиране и развитие на хора“; етап 2 – обучение и трениране на коучинг умения. На етап 2 всеки от участниците се ангажира с проект на развитие, чрез който трябва да постигне две цели (развитие на свое умение и развитие на подчинен служител). Тези две области са индивидуален избор на всеки участник. На етап 3 (четири-пет месеца след приключване на обучението) – участниците презентират резултатите от своите проекти като привеждат доказателства, като за целта трябва да убедят колегите си, че са постигнали поставените цели и са получили „измерими“ резултати.

Иновативността на обучителния проект, подобаващо оценена и от взискателното жури на конкурса ЧР награди на БАУХ (2017), се съдържа в неговия дизайн и по-точно:

 • Създаден и внедрен бе работещ механизъм, чрез който участниците се ангажират последователно да прилагат наученото от първите три обучителни дни в работата си в месеците след приключване на двете фази на проекта като:
  • Поемат ангажимент един към друг в групата върху какво точно да работят по цел #1 – собственото си развитие.
  • Поемат отговорност както за собственото си развитие, така и за прилагането на наученото.
  • Следват предварително дефиниран процес за постигане и на двете цели, който документират
  • Имат свободата да създават доказателства от всякакъв характер, за да убедят колегите и тренера, че са постигнали целите, заложени в края на фаза 2
  • Групата се среща в Ден 4 от обучителния проект (завършек на фаза 3), за да може всеки участник да представи постигнатото. Този факт подсилва ангажимента един към друг, който те са поели и за който те се отчитат.
 • Личното осъзнаване на областите за развитие, свободата на избор върху какво да се фокусира всеки участник, взаимната ангажираност, споделянето на целите на проекта (особено Цел #2) с подчинен служител и/или пряк ръководител допълнително ангажират мениджърите да приоритизират действията си и да тренират нови умения и поведения. И не на последно място – когато човек вижда, че постига по-добри резултати като прилага новите умения и поведения, това допълнително го мотивира да ги превръща в устойчиви нагласи, навици и/или поведения.
 • Чрез този дизайн се решава основен проблем на всяко едно обучение, а именно: малка част от това, което се случва по време на обучението, се трансформира в нови умения и желани поведения. Това в пълна сила се отнася най-вече за усвояването и прилагането на „меки умения“ и поведения, свързани с личностна промяна. Ефектът е видим: от една страна, вложените средства за обучение отиват по предназначение, а от друга, ефектът от промяната може да се измери и в конкретни бизнес резултати.

Други резултати от проекта:

 • Обучителният проект отговори на идентифицирани потребности от обучение на мениджърския състав на компания във връзка със стратегическо решение на компанията да доразвие своя компетентностен модел като добави две нови компетенции „делегиране“ и „развитие на хора“ и като ги обвърже с годишната атестация на ръководителите във фирмата. На практика показахме как може да се използва системният подход в обучителни проекти и да се създават устойчиви практики в управлението на хора, като се въвличат в процеса всички заинтересовани страни – участници, техните подчинени служители и преки ръководители. Обучителният проект е свидетелство за това как може да се прилагат методите на организационното развитие за постигане на личностна и организационна промяна.
 • Проектът обхвана по-голямата част от ръководителите на фирмата, а това е предпоставка за промяна на общия подход, с който мениджърите адресират развитието на своите служители, усвояването и прилагането на нови лидерски стилове, дават личен пример като излизат от зоната си на комфорт и развиват нови умения и поведения, превръщайки ги в устойчиви практики, а така мултиплицират ефекта от програмата като променят поведението и на своите служители.
 • С всичко това се постави началото на внедряване на коучинг подхода при управление на хора, а оттам и заявка за промяна на фирмената култура.

И в крайна сметка не закъсняха и по-добрите бизнес резултати – например, в резултат на прилагането на коучинг стила зонален ръководител преизпълнява със своя екип бизнес резултатите средно със 127%. И не на последно място, участниците изразяват своята удовлетвореност от участието си в обучителния проект като посочват неговите най-силни страни и това, което намират за най-ценно за себе си.

януари 2018

Юлияна Хартарска
Управител "Авенди", ВМ Финанс Груп АД

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за […]

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за обучението и преживяването. То искрено ме докосна и ми помогна да осъзная редица критични области за подобрение в мен.

септември 2016

Петя Кондакова
Мениджър отдел "Човешки ресурси", ВМ Финанс Груп АД

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности. Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на "Талънт Линк България" ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.

„С настоящата референция „ВМ Финанс Груп“ АД изразява удовлетвореността си от съвместната работа по договор с „Талънт Линк България“  ЕООД и в уверение на това, че фирмата е доказала професионализма си в областта на провеждане на обучение на тема „Ефективен подбор“. Повод за настоящата референция е проведеното от доставчика обучение на екипа по управление на човешките ресурси в дружеството.

Обучението на служителите в отдел „Човешки ресурси“ беше съпътствано от обучение за подбор на мениджъри, които подбират персонал в дружеството като част от мениджърска академия. Обучителите бяха достатъчно гъвкави, за да обучат служителите в отдел „Човешки ресурси“ и своевременно да снемат изискванията на отдела към мениджърите в последващите обучения, като промениха програмата за последващите обучения и я адаптираха съобразно нашите изисквания. По този начин ни помогнаха в процеса на комуникация на одобрена процедура, одобрен процес за подбор и бяха посланици на добрите практики на подбор, които искаме да комуникираме в дружеството. Така не само обучиха служителите в отдела, но и направиха гъвкава и адаптирана комуникация към мениджмънта, вплетена в процеса на обучение.

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности.

Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на „Талънт Линк България“ ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.“

 

април 2016

Магдалена Станева
Изпълнителен продуцент, “Мирамар Филм”

 „Срещнах Жени в ключов момент за мен – една година преди да завърша университета. Предстоеше ми да взема много важно решение – да продължа образованието си или да се насоча към желаното от мен професионално развитие. Чувствах се изключително несигурна, защото интересите ми се различаваха от образованието, което ми предстоеше да завърша. Но в същото […]

 „Срещнах Жени в ключов момент за мен – една година преди да завърша университета. Предстоеше ми да взема много важно решение – да продължа образованието си или да се насоча към желаното от мен професионално развитие. Чувствах се изключително несигурна, защото интересите ми се различаваха от образованието, което ми предстоеше да завърша. Но в същото време не притежавах необходимата сила, за да взема решение, което да удовлетвори тези интереси.

Потърсих помощта на Жени в този момент и имах удоволствието и късмета да открия  в нейно лице верен спътник по пътя на моето професионално развитие. На пръв поглед Жени  ми задаваше най-обикновени въпроси и водеше лек и приятен разговор с мен, но всъщност през цялото време ме насочваше и ми помагаше сама да достигна до правилните отговори.

Дълбоко в себе си, аз исках да се занимавам с кинорежисура и продуциране, но се страхувах, че не съм достатъчно подготвена. Смятах, че този кариерен път няма добра перспектива, което реално ме възпираше. Разговорът с Жени ми помогна да осъзная, че ми липсва самочувствие, за да преследвам целите си. Тя ми помогна да разбера, че ако искам много силно нещо, то трябва да потърся нужните средства за неговото осъществяване. Средства, които открих в следващото ми образование. Записах магистратура по Филмово и Медийно Продуциране в Швеция и за две години успях да режисирам първия си късометражен филм. Преди седмица започнах и първата си работа като изпълнителен продуцент в една от най-успешните продуцентски компании в България. Бих казала, че разговорът с Жени си струваше!“

август 2015

Кристоф Терад
Мениджър проекти, БНП Париба Лични финанси

„За тези четири месеца, през които работих с Жени, научих много – най-вече за себе си. Това ми позволи за първи път да мисля целенасочено за мен самия и за това накъде да се развивам професионално оттук нататък. От мен се изискваше да отделям време и усилия, за да се подготвям и да осмислям резултатите […]

„За тези четири месеца, през които работих с Жени, научих много – най-вече за себе си. Това ми позволи за първи път да мисля целенасочено за мен самия и за това накъде да се развивам професионално оттук нататък. От мен се изискваше да отделям време и усилия, за да се подготвям и да осмислям резултатите от всяка коучинг сесия.

Особено ценя професионалното и подкрепящо отношение на Жени. Тя водеше много елегантно всяка от коучинг сесиите така, че много често аз самият не разбирах как се случват нещата. Нейната способност да разбира и формулира точните въпроси са забележителни. Този подход е едно от нещата, което определено взимам за себе си.

Също така Жени постоянно следи и е в час с нови методологии и концепции, а примерите, които дава, както и ресурсите, които споделя, ми помогнаха много, за да получа нова информация и различна гледна точка.“

юни 2015

Райна Кръпчанска
ЧР Директор, „Монтюпе“ ЕООД

"Започнах коучинг сесии с Жени Георгиева преди около половин година. Основното нещо, което научих е, че решенията на проблемите и отговорите на въпросите, които се пораждат в ежедневната ми работа, са вътре в мен. Това, което прави Коучът, е да ми помага сама да структурирам тези въпроси и решения."

„Започнах коучинг сесии с Жени Георгиева преди около половин година. Основното нещо, което научих е, че решенията на проблемите и отговорите на въпросите, които се пораждат в ежедневната ми работа, са вътре в мен. Това, което прави Коучът, е да ми помага сама да структурирам тези въпроси и решения. Най-голямо удоволствие изпитвам от процеса, когато реализирам набелязаните по време на коучинга действия и видя положителните резултати от тях.“

юни 2015

Мнения на участници в обучение за служители на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

„Много активно обучение чрез множество игри. По такъв начин нещата се научават чрез разиграване в почти реални ситуации, а не чрез суха теория; малки групи, в които се работи с всеки индивидуално. Малко теория и повече работа в групи; провокира ме да се замисля и да коригирам поведението си в определени ситуации и да си […]

„Много активно обучение чрез множество игри. По такъв начин нещата се научават чрез разиграване в почти реални ситуации, а не чрез суха теория; малки групи, в които се работи с всеки индивидуално. Малко теория и повече работа в групи; провокира ме да се замисля и да коригирам поведението си в определени ситуации и да си направя самооценка, за която досега не си давах сметка; добре структурирано обучение, много добре подготвени тренери и с много позитивно настроение.“

май 2015

Иван Житиянов
Директор на дирекция „Системна интеграция“, Телелинк ЕАД

"Ако трябва да резюмираме основните причини, поради които работим с колегите от Талънт Линк България вече 5 години, това са: висок професионализъм, индивидуален подход, съчетаване на познанията по темата с практическия опит в бизнеса, умелото вплитане в обученията на тестове, игри и казуси, които дават възможност на участниците да научат повече за себе си."

„Имаме удоволствието да работим с фирма Талънт Линк България ЕООД още от 2011 година. Тогава се обърнахме се към тях, познавайки тях и тяхната работа. Когато ни се налага да правим обучения или Център за оценка, ние се обръщаме към Талънт Линк България, знаейки, че винаги ще получим високо качество, индивидуален подход и професионализъм.

Ако трябва да резюмираме основните причини, поради които работим с колегите от Талънт Линк България вече 5 години, това са: висок професионализъм, индивидуален подход към нашите потребности, умението им да съчетават в едно познанията си по темата с практическия им опит в бизнеса, много игри, казуси, упражнения, които използват, умелото вплитане в обученията на тестове и други инструменти, които дават възможност на участниците да научат повече за себе си.“

април 2015

(К.К.), участник в обучение на Телелинк ЕАД

„Игрите определено направиха цялото обучение много забавно. Теорията беше много полезна. Успях да науча голяма част от нещата, които съм мислил за себе си, но не съм ги осъзнавал напълно. Тъй като хората се различават един от друг, много ми хареса, че успяхме да видим как трябва да се сформира екипът, за да се отчетат […]

„Игрите определено направиха цялото обучение много забавно. Теорията беше много полезна. Успях да науча голяма част от нещата, които съм мислил за себе си, но не съм ги осъзнавал напълно. Тъй като хората се различават един от друг, много ми хареса, че успяхме да видим как трябва да се сформира екипът, за да се отчетат положителните страни на всеки. Хареса ми, че успях да науча доста неща за себе си. Благодаря ви!“

април 2015

(Г.В.), участник в обучение на Телелинк ЕАД

„Харесаха ми игрите и анализа след това, обратните връзки, които получавахме за нашето представяне. Много е интересно как реагират другите колеги според насоките и теорията, която разглеждахме. Теорията много помагаше. В работата нямаме време да се анализираме, а тук това беше много ценно. Аз много обичам обратната връзка – особено негативната – защото тя е […]

Харесаха ми игрите и анализа след това, обратните връзки, които получавахме за нашето представяне. Много е интересно как реагират другите колеги според насоките и теорията, която разглеждахме. Теорията много помагаше. В работата нямаме време да се анализираме, а тук това беше много ценно. Аз много обичам обратната връзка – особено негативната – защото тя е градивна.“

април 2015

Слави Савов
Директор ЧР – Булгартабак холдинг

„В края на 2013 г. и началото на 2014 г. реализирахме съвместно с Талънт Линк България 10 центъра за оценка и развитие на хора на ръководни позиции и техни потенциални заместници от две производствени дружества на Групата Булгартабак – София БТ и Благоевград БТ. Центровете предшестваха мащабна двугодишна програма – Булгартабак Академия за обучение и […]

„В края на 2013 г. и началото на 2014 г. реализирахме съвместно с Талънт Линк България 10 центъра за оценка и развитие на хора на ръководни позиции и техни потенциални заместници от две производствени дружества на Групата Булгартабак – София БТ и Благоевград БТ. Центровете предшестваха мащабна двугодишна програма – Булгартабак Академия за обучение и развитие на мениджмънта и служителите, които са идентифицирани да се развиват като бъдещи ръководители в компанията. Чрез центровете, които организирахме с нашите партньори от Талънт Линк България, оценихме мениджърския потенциал в двете фабрики и по-прецизно фокусирахме бюджетите си за дългосрочната ни програма за обучение и развитие.

През 2013 г. въведохме нов компетентностен модел и в частност лидерски профил на Групата. Участниците в центровете бяха оценени по поведенията от лидерския профил от компетентностния модел. Те получиха индивидуални профили и детайлна оценка от консултантите от Талънт Линк България за представянето си, силните си страни и областите си за развитие, а също така и представиха кариерните си цели и очаквания. Освен, че Булгартабак придоби анализ на компетенциите на мениджърския си екип, с центровете за оценка и развитие компанията постави основата на планирането на приемствеността и отвори вратите за кариерното израстване в двете фабрики, защото служителите имаха възможност и да кандидатстват за тях.

През всички етапи на центровете – от изготвянето на дизайна им до даването на обратна връзка на участниците в тях – консултантите на партньора ни ни впечатлиха с професионалното си отношение. Подходът на екипа е аналитичен и новаторски. Изключително показателна в това отношение е обратната връзка на участниците в центровете, които споделиха с нас високата си оценка от индивидуалните срещи с консултантите от Талънт Линк България.”

септември 2014

Питър Ковел
Главен изпълнителен директор на „Макс Телеком“ ООД

"С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация. Най-важната причина затова е, че консултантите на фирмата са отлично подготвени и много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал."

„След като се запознаха с нашите потребности, консултантите на Талънт Линк България предложиха да започнем развитието на нашия ръководен персонал с провеждане на Център за оценка, защото по този начин най-добре се идентифицират конкретните области за развитие на всеки един мениджър спрямо компетенциите на Макс Телеком, а също така се повишава и степента на осъзнатост и мотивацията за участие в различни обучителни формати.

С удоволствие препоръчваме Талънт Линк България като надежден и опитен партньор на всяка бизнес организация поради следните причини:

Първо, консултантите на фирмата са много добре подготвени в материята, с която се занимават: лидерство и мениджмънт, развитие на хора, управление на екипи, комуникация, управление на промяната, управление на човешките ресурси, коучинг.

Второ, техният опит е многопластов – от една страна, почива на преживян и осъзнат собствен опит, който консултантите на Талънт Линк България са натрупали в организациите, в които са работили досега; от друга – всички те са преминали през множество квалификационни обучения, сертифицирани са в различни професионални направления и продължават да повишават собствената си квалификация.

И може би най-важното – всички те много обичат работата си. Тяхната мисия е да са в полза на хората, с които работят, като им помагат да открият и развият своя истински потенциал. Това, с което се занимават, е тяхна мисия. Затова качеството, което предлагат, е на особено високо ниво.“

април 2014

Питър Ковел
Главен изпълнителен директор на „Макс Телеком“ ООД

„През 2013 г. се обърнахме към фирма Талънт Линк България с молба да ни съдействат за провеждане на серия обучения по мениджмънт за висшия ни ръководен персонал. Целенасочено се обърнахме към консултантите на фирмата, защото имахме предишен опит с тях от времето, когато всички заедно работехме в БТК АД. Познавахме възможностите на нашите колеги – […]

„През 2013 г. се обърнахме към фирма Талънт Линк България с молба да ни съдействат за провеждане на серия обучения по мениджмънт за висшия ни ръководен персонал. Целенасочено се обърнахме към консултантите на фирмата, защото имахме предишен опит с тях от времето, когато всички заедно работехме в БТК АД. Познавахме възможностите на нашите колеги – не само като хора с богат професионален опит в областта на управлението на човешките ресурси, обучението и развитието на хора, но и като надеждни и опитни мениджъри, които се ползват с високо доверие на колегите си. Държим да отбележим няколко неща, които са характерни за тяхната работа като тренери:

 • Това е начинът, по който провеждат обученията – силно интерактивно – разбират, че най-важното е какви умения се формират в участниците и насочват своето внимание именно върху тази част на обучението.
 • Теорията, която предлагат, е малко, представена само като основна рамка, задаваща общата картина.
 • Наясно са, че възрастният човек учи най-вече чрез проиграване и преживяване – т.е. чрез своя непосредствен опит.

Не е случаен фактът, че който веднъж е работил с консултантите на Талънт Линк България, продължава да търси тяхната професионална подкрепа за удовлетворяването на различни бизнес потребности, защото създава дълбоко и взаимно-полезно професионално партньорство за години.”

април 2014

Александра Лосева
Мениджър обслужване на клиенти и качество, БНП Париба Лични Финанси

„От много време насам искам да споделя впечатленията си от проведения през Юли 2012 Assessment Center за мениджъри на БНП Париба Лични Финанси, както и да Ви благодаря за „преживяването”. За мен това оценяване на компетенции се случи в много подходящ момент от гледна точка на развитието ми в личен и професионален план. Ползите безспорно […]

От много време насам искам да споделя впечатленията си от проведения през Юли 2012 Assessment Center за мениджъри на БНП Париба Лични Финанси, както и да Ви благодаря за „преживяването”. За мен това оценяване на компетенции се случи в много подходящ момент от гледна точка на развитието ми в личен и професионален план. Ползите безспорно са много и мога да призная, че след като се запознах с дадените ми препоръки, започнах да работя за надграждане на уменията ми по отношение на компетенциите, обект на тази оценка.

Силно ме впечатли подходът и цялостната организация, в резултат на което аз се чувствах отворена и „предизвикана” да отговоря по подобаващ начин, като участвам активно в оценяването. Екипът от оценяващи допринесоха за това с професионалното си отношение. Внимателни, напътстващи и излъчващи позитивизъм. За мен това бе един от ключовете да успея да се включа с желание и ентусиазъм в краткото, като време, но много ценно пътешествие в този ден. Денят започна с решаване на казус от цялата група /6 човека/ и както в повечето случаи началото беше малко сковано. Както и да е, тук беше моментът всеки от нас да прецени как ще продължи пътешествието за него. Аз избрах не само да пътувам, но да го направя качествено и от сърце. В крайна сметка това оценяване е главно за мен, аз ще бъда неговият ползвател. Пътуването продължи с индивидулно решаване на казуси, работа по двойки и отново работа в група. На финала се усещах лека и доволна, изтощена и вдъхновена.

И до днес се потупвам по рамото за това свое решение да се гмурна в това преживяване до край и затова искам да благодаря на екипа на ТалънтЛинк България. Без тяхното професионално участие това нямаше как да се случи. Също така искам да благодаря и за ползотворната обратна връзка по време на индивидуалната среща с консултанта. Не знаех какво да очаквам, но както се казва – очаквай неочакваното. Умението да слуша, както и да чува нюансите на изказаното от мен, допринесе за това да се осъзная по нов начин в различните роли в живота ми, като се фокусирам върху развиването на умението да ги съчетавам и допълвам с целия набор от умения и компетенции, които притежавам. Препоръките станаха част от личните ми цели през изминалата година и от сегашната перспектива мога да кажа, че с правилно зададени координати, човек може да достигне всяка точка във Вселената (като цяло, както и на собствената си такава).

август 2013

Слави Савов
Директор ЧР, Булгартабак Холдинг

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за […]

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за управление на представянето. На база на своя сериозен личен професионален опит при внедряването на подобни системи в големи международни и български компании, тя ни помогна да структурираме добре балансиран и обективен подход за каскадиране на страгегическите инициативи до ниво индивидуални цели с конкретни измерители за успех. С нейна подкрепа реализирахме и ефективна комуникиационна кампания за обясняване на ползите от прилагането на системата. На обученията за мениджъри, на тема как да използват системата като инструмент за управление на екипите си, тя се включи като тренер, който умело ангажира участниците и прилoжи интерактивни инструменти в процеса на обучение.“

септември 2012

Зорница Янкова
Директор „Човешки ресурси“ – Аурубис България АД

„През 2010 г. поканихме Талънт Линк България за наш партньор в ключов за компанията проект за оценка и развитие на лидерските умения на мениджъри в техническа дирекция на Аурубис България АД. Професионалистите от Талънт Линк се включиха в два важни етапа – оценяване на нивото на компетентност и потенциала за развитие на нашите колеги преди […]

„През 2010 г. поканихме Талънт Линк България за наш партньор в ключов за компанията проект за оценка и развитие на лидерските умения на мениджъри в техническа дирекция на Аурубис България АД. Професионалистите от Талънт Линк се включиха в два важни етапа – оценяване на нивото на компетентност и потенциала за развитие на нашите колеги преди началото и след края на обучителната програма в Център за оценка и развитие. Обърнахме се към тях заради високите професионални и лични стандарти на работа на всеки един от членовете на екипа и богатия им професионален опит.

Екипът на Талънт Линк оправда нашите очаквания. Тяхната работа даде възможност на обучаваните да придобият ясна структурирана представа за настоящите си лидерски умения и потенциални силни страни, което е задължителна първа стъпка към придобиване на нови умения за повишаване ефективността на тяхната работа и съответно повишаване резултатите на компанията. По време на съвместната ни работа колегите от Талънт Линк България се проявиха като надежден партньор. Ценим високо тяхната работа и тяхната отдаденост по време на съвместната ни работа.“

март 2011

Божидар Данев
Изпълнителен председател и ръководител на проекта, БСК

„Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че през 2010 г. Евгения Георгиева участва като ръководител на екипа, разработил Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Методиката е неразделна част от проекта на БСК за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила […]

„Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че през 2010 г. Евгения Георгиева участва като ръководител на екипа, разработил Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Методиката е неразделна част от проекта на БСК за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (2009-2015) по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие и осъществен в партньорство с КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Документът представя методика за създаване на компетентностен модел, въвеждането му в организационната практика и приложението му с цел ефективно управление на човешките ресурси в организацията (УЧР). Това бе първи успешен опит на национално ниво да се разработи не само цялостна концепция, но и конкретен модел с приложение в практиката. Предложената методика за създаване на компетентностен модел, е базирана на опита на авторите в УЧР, на обширно проучване на добрите местни и чуждестранни организационни практики на българския пазар, както и на съвременни академични източници в областта. Методиката позволява на съответния бенефициент (на ниво организация, бранш/ регион) самостоятелно да разработи, внедри и използва компетентностен модел за целите на ефективното управление на човешките ресурси. Методиката предлага основни правила за практическо приложение, както и позволява адаптиране според конкретната специфика. Въз основа на тази методика беше разработена уеб-базирана информационна система с индикатори за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – www.MyCompetence.bg.

При разработването на методиката,  екипът показа висока компетентност, отговорност и ангажираност към проекта, заради което БСК издава настоящата референция на Евгения Георгиева в уверение на доказания опит от нейния екип в създаването, адаптирането на компетентности модели и оценката на компетенции.“

септември 2010

Зорница Йорданова и Величка Стефанова
Прокуристи, „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД

„През ноември 2010 г. „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД сключи договор с „Талънт Линк България” ЕООД за изготвянето и осъществяването на проект „Система за оценка на представянето” за производственото звено на компанията. Консултантите на дружеството се справиха професионално с дизайна на системата, изработването на критерии и компетенции, методологиите за оценка и цялостната изработка на системата. Те […]

„През ноември 2010 г. „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД сключи договор с „Талънт Линк България” ЕООД за изготвянето и осъществяването на проект „Система за оценка на представянето” за производственото звено на компанията. Консултантите на дружеството се справиха професионално с дизайна на системата, изработването на критерии и компетенции, методологиите за оценка и цялостната изработка на системата. Те проведоха презентации и организираха обучение на служители по работа с новата система, като се справиха много професионално и по този начин спомогнаха за въвеждането на системата в действие. Ние препоръчваме „Талънт Линк България” ЕООД като надежден и коректен партньор в областта на консултанските и обучителни услуги в сферата на човешките ресурси.”

септември 2010

Диана Тодорова
Главен оперативен директор, Билла България

„През 2009 г. работихме с екипа на Жени Георгиева в няколко аспекта. Един от тях бе свързан с осъществяване на Център за оценка и развитие – цялостен дизайн, провеждане, анализ и обратна връзка. Този проект е от съществено значение за нас, тъй като той бе в основата на тренинг програма, чийто дизайн пряко адресираше нуждите […]

„През 2009 г. работихме с екипа на Жени Георгиева в няколко аспекта. Един от тях бе свързан с осъществяване на Център за оценка и развитие – цялостен дизайн, провеждане, анализ и обратна връзка. Този проект е от съществено значение за нас, тъй като той бе в основата на тренинг програма, чийто дизайн пряко адресираше нуждите от обучение и развитие, идентифицирани у нашите ключови служители по време на Центъра за оценка и развитие. Това пряко допринесе за фокусиране на средствата за обучение и тяхното разумно изразходване. Центърът за оценка и развитие бе осъществен от екип от много добри професионалисти, които компетентно извършиха своята работа. Те познават в детайли това, което правят, и умеят да предразположат участниците така, че те да се чувстват в естествена среда и да покажат себе си.“

септември 2009

Website in English coming soon, watch this space.