Нашият подход

Фокусът на ТалънтЛинк е върху развитието на организациите, екипите и лидерите. Ние им помагаме да открият своя истински потенциал като осъществят промяната, която им е необходима. Процесът, който следваме, предоставя възможност на хората в организациите, които взимат решения, да видят по-ясно своите предизвикателства. Как правим това? Основно чрез силата на диалога и структурирани разговори с членове на фирмата, а в някои случаи и чрез оценъчен инструмент. Целта е да представим обективна картина на това, което помага и пречи на осъществяването на организационната стратегия, като предложим по-нататъшен план за действие, който изработваме заедно с ръководството на компанията и/или екипа. Акцентът в този план е върху необходимата организационна и личностна промяна, която включва всички заинтересовани страни, а подходът – силно интерактивен и ангажиращ.

Какво ни отличава от другите консултанти?

Съчетаваме по един неповторим начин:

 • Дългогодишен професионален опит, който имаме в реалния бизнес и то във времена на активна организационна промяна, както и широки познания в различни, но свързани помежду си професионални области;
 • Създаваме нашите програми за промяна единствено и само на база конкретната ситуация на всеки клиент. Талънт Линк умишлено не представлява никоя друга световна консултантска фирма, защото държим да запазим свободата си в избора на ресурси, модели, практики и подходи, чието миксиране в най-голяма степен ще отговори на конкретиката на всеки клиент. Нашата цел е не само да подпомагаме партньора в проекта, но и да предадем опита си, така че в бъдеще той да успява сам да се справя с подобни предизвикателства.
 • В работата си широко използваме системния подход и гледаме на нещата в тяхната взаимосвързаност и взаимозависимост;
 • Ценностите, които споделяме, са:
  • висок професионализъм
  • честност и автентичност (казваме нещата такива, каквито са)
  • фокус върху постигането на конкретни резултати
  • отговорност (правим това, с което се ангажираме)
  • силна вяра в потенциала на хората и желанието им да развиват себе си и своите организации/екипи
  • творчество
  • отдаденост в работата, защото обичаме това, което правим
  • ангажираност за развитието на нашето общество

Вижте какво мислят нашите клиенти за начина, по който работим »

Website in English coming soon, watch this space.