Програми за управление на ЧР

Програми за управление на ЧР

Опитът ни в управлението на Човешките ресурси, натрупан от работата ни като ЧР практици и консултанти ни дава увереност да предложим следните услуги:

Корпоративни програми за управление на таланти

Всички проучвания, правени в последните няколко години за съвременните тенденции в бизнеса, нареждат темата за управление на талантите като водеща и съществена за развитието на конкурентноспособността на компанията на българския и чуждите пазари. Дори днес, когато времената са трудни и живеем в условия на пандемия, големи компании като IBM продължават да инвестират в развитието на своите таланти, защото кризата ще отмине и в още по-голяма степен бизнесът ще се осланя на тези служители.

Ние подпомагаме бизнеса и нашите ЧР колеги като предлагаме да обединим усилията си и да създадем дългосрочна и всеобхватна програма по управление на талантите в съответната организация, като преразгледаме всички съществуващи ЧР процеси и изградим нови такива. Крайната цел – фирмата да привлича, задържа и развива таланта, който й трябва, за да постига не само краткосрочните, но и дългосрочните си цели.

Можем да ви бъдем полезни за:

 • Провеждане на Центрове за оценка във връзка с подбор и развитие
 • Изграждане на програми за управление на служители с висок потенциал
 • Създаване на програми за менторство и обучение на ментори
 • Създаване на коучинг програми за вътрешни за организацията коучове и тяхното обучение
 • Създаване на програми за планиране на приемственост
 • Обвързване на програмите за управление на трудовото представяне с програмите за управление на таланти
 • Разработване на вътрешнофирмени програми за анализ и управление на текучеството и др.

Подходът ни е строго индивидуален като е фокусиран върху конкретните нужди на всяка компания.

Корпоративни програми за управление на трудовото представяне

След анализ на конкретните потребности на организацията, предлагаме система за управление на трудовото представяне, която може да обвържем с възнаграждението на служителите, тяхното развитие, идентифицирането на служители с висок потенциал, програми за планиране на приемствеността.

По-конкретно може да ви бъдем полезни в:

 • Анализ на потребностите от изграждане и въвеждане на програма за управление на представянето
 • Дизайн на самата програма и обвързването й със стратегията и бизнес плана на организацията
 • Диференциране на програмата за управление на трудовото представяне на база функции и управленски нива
 • Обвързване на програмата със система за оценка на компетенциите (не само оценка на това, което се постига, но и на това – как се постига)
 • Създаване на система за комуникация и въвличане на заинтересованите страни в изграждането на програмата за управление на трудовото представяне
 • Обучение на служителите, които ще оценяват представянето на колегите си
 • Оказване на подкрепа на колегите от ЧР функцията за въвеждането и управлението на програмата.

Създаване на корпоративен компетентностен модел

Като се осланяме на опита, който имаме в изграждането на Методика за разработване на компетентностен модел*, както и на работата си във връзка с дизайна и провеждането на Центрове за оценка и развитие, предлагаме на нашите корпоративни клиенти да създадем техен корпоративен компетентностен модел, който те могат да използват за целите на подбора, развитието, управлението на трудовото представяне и други ЧР процеси.

*Методиката е част от национален проект за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” в рамките на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” със заявител БСК.

Проекти, свързани с промяна на фирмена култура и обвързването й с корпоративната стратегия

Много компании преминават през периоди на значителна трансформация: сменят формата си на собственост, придобиват нови бизнеси, обединяват се с други фирми и т.н. Това е промяна от голям мащаб, която изисква да се управлява компетентно и активно. За тази цел е важно да се анализира корпоративната култура на фирмата (или фирмите, които се обединяват), да се набележат пречките, които биха застанали на пътя на въвеждане на новата бизнес стратегия.

Затова предлагаме:

 • Анализ на корпоративната култура
 • Съпоставка на нейните елементи с процеса на въвеждане на новата корпоративна стратегия
 • Набелязване на спънките, които могат да попречат на оптималното осъществяване на бизнес стратегията
 • Дефиниране на стъпки и необходими действия, които да се осъществят, за да подпомогнат реализацията на стратегията
 • Въвличане на цялата организация в процеса на изграждане и въвеждане на новата корпоративна култура
 • Преразглеждане на съществуващите ЧР процеси (и/или изграждане на нови), които да подпомогнат въвеждането и утвърждаването на новата корпоративна култура.

Outplacement

Процесите по организационно преструктуриране изискват особена прецизност когато става въпрос за управление на очакванията на служителите в процеса на промяна. Затова като съпътстващ проект в хода на организационното консултиране създадохме цялостна програма по кариерно консултиране за служители в компании, преминаващи през интензивно преструктуриране, изискващо освобождаване на персонал.

Служителите, включени в такава програма, получават пакет от услуги, включващ:

 • Обучение за основни техники при търсене на работа и успешно представяне по време на интервю
 • Мотивационен семинар за справяне с процеса на преход и намиране на новото начало за всеки
 • Индивидуални коучинг срещи

Продължителността и организацията на различните етапи зависят от целите и предпочитанията на компанията.

Услугите по кариерно консултиране и цялостният дизайн на процеса са насочени основно към самите служители. Ползата от подобен проект обаче е по-обхватна и ефектът при правилното й провеждане е изключително важен за компаниите в преход по много причини:

 • Положителен ефект върху репутацията на компанията като желан работодател в бъдеще.
 • Положителен ефект върху оставащите на работа служители – посланието, което те разчитат, е, че организацията, в която работят, има отговорно отношение към всички членове на екипа си.

Референции от клиенти

Приз за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г.
Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)

Талънт Линк България ЕООД и г-жа Евгения Георгиева, управител и консултант, получиха приза за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г. Наградата е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), която бе връчена на специална церемония, състояла се на 11 януари 2018 г., от член на журито.

Талънт Линк България ЕООД и г-жа Евгения Георгиева, управител и консултант, получиха приза за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г. Наградата е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), която бе връчена на специална церемония, състояла се на 11 януари 2018 г., от член на журито.

Моменти от церемонията и награждаването може да проследите тук.

iko-media_313_1600

Темата на спечелилия консултантски проект е „Делегиране и развитие на хора“. Той се осъществява в партньорство с БНП Париба Лични Финанси в периода март- октомври 2017 г. Състои се от три части: етап 1 – обучение на тема „Делегиране и развитие на хора“; етап 2 – обучение и трениране на коучинг умения. На етап 2 всеки от участниците се ангажира с проект на развитие, чрез който трябва да постигне две цели (развитие на свое умение и развитие на подчинен служител). Тези две области са индивидуален избор на всеки участник. На етап 3 (четири-пет месеца след приключване на обучението) – участниците презентират резултатите от своите проекти като привеждат доказателства, като за целта трябва да убедят колегите си, че са постигнали поставените цели и са получили „измерими“ резултати.

Иновативността на обучителния проект, подобаващо оценена и от взискателното жури на конкурса ЧР награди на БАУХ (2017), се съдържа в неговия дизайн и по-точно:

 • Създаден и внедрен бе работещ механизъм, чрез който участниците се ангажират последователно да прилагат наученото от първите три обучителни дни в работата си в месеците след приключване на двете фази на проекта като:
  • Поемат ангажимент един към друг в групата върху какво точно да работят по цел #1 – собственото си развитие.
  • Поемат отговорност както за собственото си развитие, така и за прилагането на наученото.
  • Следват предварително дефиниран процес за постигане и на двете цели, който документират
  • Имат свободата да създават доказателства от всякакъв характер, за да убедят колегите и тренера, че са постигнали целите, заложени в края на фаза 2
  • Групата се среща в Ден 4 от обучителния проект (завършек на фаза 3), за да може всеки участник да представи постигнатото. Този факт подсилва ангажимента един към друг, който те са поели и за който те се отчитат.
 • Личното осъзнаване на областите за развитие, свободата на избор върху какво да се фокусира всеки участник, взаимната ангажираност, споделянето на целите на проекта (особено Цел #2) с подчинен служител и/или пряк ръководител допълнително ангажират мениджърите да приоритизират действията си и да тренират нови умения и поведения. И не на последно място – когато човек вижда, че постига по-добри резултати като прилага новите умения и поведения, това допълнително го мотивира да ги превръща в устойчиви нагласи, навици и/или поведения.
 • Чрез този дизайн се решава основен проблем на всяко едно обучение, а именно: малка част от това, което се случва по време на обучението, се трансформира в нови умения и желани поведения. Това в пълна сила се отнася най-вече за усвояването и прилагането на „меки умения“ и поведения, свързани с личностна промяна. Ефектът е видим: от една страна, вложените средства за обучение отиват по предназначение, а от друга, ефектът от промяната може да се измери и в конкретни бизнес резултати.

Други резултати от проекта:

 • Обучителният проект отговори на идентифицирани потребности от обучение на мениджърския състав на компания във връзка със стратегическо решение на компанията да доразвие своя компетентностен модел като добави две нови компетенции „делегиране“ и „развитие на хора“ и като ги обвърже с годишната атестация на ръководителите във фирмата. На практика показахме как може да се използва системният подход в обучителни проекти и да се създават устойчиви практики в управлението на хора, като се въвличат в процеса всички заинтересовани страни – участници, техните подчинени служители и преки ръководители. Обучителният проект е свидетелство за това как може да се прилагат методите на организационното развитие за постигане на личностна и организационна промяна.
 • Проектът обхвана по-голямата част от ръководителите на фирмата, а това е предпоставка за промяна на общия подход, с който мениджърите адресират развитието на своите служители, усвояването и прилагането на нови лидерски стилове, дават личен пример като излизат от зоната си на комфорт и развиват нови умения и поведения, превръщайки ги в устойчиви практики, а така мултиплицират ефекта от програмата като променят поведението и на своите служители.
 • С всичко това се постави началото на внедряване на коучинг подхода при управление на хора, а оттам и заявка за промяна на фирмената култура.

И в крайна сметка не закъсняха и по-добрите бизнес резултати – например, в резултат на прилагането на коучинг стила зонален ръководител преизпълнява със своя екип бизнес резултатите средно със 127%. И не на последно място, участниците изразяват своята удовлетвореност от участието си в обучителния проект като посочват неговите най-силни страни и това, което намират за най-ценно за себе си.

януари 2018

Юлияна Хартарска
Управител "Авенди", ВМ Финанс Груп АД

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за […]

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за обучението и преживяването. То искрено ме докосна и ми помогна да осъзная редица критични области за подобрение в мен.

септември 2016

Петя Кондакова
Мениджър отдел "Човешки ресурси", ВМ Финанс Груп АД

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности. Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на "Талънт Линк България" ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.

„С настоящата референция „ВМ Финанс Груп“ АД изразява удовлетвореността си от съвместната работа по договор с „Талънт Линк България“  ЕООД и в уверение на това, че фирмата е доказала професионализма си в областта на провеждане на обучение на тема „Ефективен подбор“. Повод за настоящата референция е проведеното от доставчика обучение на екипа по управление на човешките ресурси в дружеството.

Обучението на служителите в отдел „Човешки ресурси“ беше съпътствано от обучение за подбор на мениджъри, които подбират персонал в дружеството като част от мениджърска академия. Обучителите бяха достатъчно гъвкави, за да обучат служителите в отдел „Човешки ресурси“ и своевременно да снемат изискванията на отдела към мениджърите в последващите обучения, като промениха програмата за последващите обучения и я адаптираха съобразно нашите изисквания. По този начин ни помогнаха в процеса на комуникация на одобрена процедура, одобрен процес за подбор и бяха посланици на добрите практики на подбор, които искаме да комуникираме в дружеството. Така не само обучиха служителите в отдела, но и направиха гъвкава и адаптирана комуникация към мениджмънта, вплетена в процеса на обучение.

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности.

Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на „Талънт Линк България“ ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.“

 

април 2016

Слави Савов
Директор ЧР, Булгартабак Холдинг

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за […]

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за управление на представянето. На база на своя сериозен личен професионален опит при внедряването на подобни системи в големи международни и български компании, тя ни помогна да структурираме добре балансиран и обективен подход за каскадиране на страгегическите инициативи до ниво индивидуални цели с конкретни измерители за успех. С нейна подкрепа реализирахме и ефективна комуникиационна кампания за обясняване на ползите от прилагането на системата. На обученията за мениджъри, на тема как да използват системата като инструмент за управление на екипите си, тя се включи като тренер, който умело ангажира участниците и прилoжи интерактивни инструменти в процеса на обучение.“

септември 2012

Божидар Данев
Изпълнителен председател и ръководител на проекта, БСК

„Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че през 2010 г. Евгения Георгиева участва като ръководител на екипа, разработил Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Методиката е неразделна част от проекта на БСК за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила […]

„Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че през 2010 г. Евгения Георгиева участва като ръководител на екипа, разработил Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Методиката е неразделна част от проекта на БСК за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (2009-2015) по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие и осъществен в партньорство с КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Документът представя методика за създаване на компетентностен модел, въвеждането му в организационната практика и приложението му с цел ефективно управление на човешките ресурси в организацията (УЧР). Това бе първи успешен опит на национално ниво да се разработи не само цялостна концепция, но и конкретен модел с приложение в практиката. Предложената методика за създаване на компетентностен модел, е базирана на опита на авторите в УЧР, на обширно проучване на добрите местни и чуждестранни организационни практики на българския пазар, както и на съвременни академични източници в областта. Методиката позволява на съответния бенефициент (на ниво организация, бранш/ регион) самостоятелно да разработи, внедри и използва компетентностен модел за целите на ефективното управление на човешките ресурси. Методиката предлага основни правила за практическо приложение, както и позволява адаптиране според конкретната специфика. Въз основа на тази методика беше разработена уеб-базирана информационна система с индикатори за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – www.MyCompetence.bg.

При разработването на методиката,  екипът показа висока компетентност, отговорност и ангажираност към проекта, заради което БСК издава настоящата референция на Евгения Георгиева в уверение на доказания опит от нейния екип в създаването, адаптирането на компетентности модели и оценката на компетенции.“

септември 2010

Зорница Йорданова и Величка Стефанова
Прокуристи, „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД

„През ноември 2010 г. „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД сключи договор с „Талънт Линк България” ЕООД за изготвянето и осъществяването на проект „Система за оценка на представянето” за производственото звено на компанията. Консултантите на дружеството се справиха професионално с дизайна на системата, изработването на критерии и компетенции, методологиите за оценка и цялостната изработка на системата. Те […]

„През ноември 2010 г. „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД сключи договор с „Талънт Линк България” ЕООД за изготвянето и осъществяването на проект „Система за оценка на представянето” за производственото звено на компанията. Консултантите на дружеството се справиха професионално с дизайна на системата, изработването на критерии и компетенции, методологиите за оценка и цялостната изработка на системата. Те проведоха презентации и организираха обучение на служители по работа с новата система, като се справиха много професионално и по този начин спомогнаха за въвеждането на системата в действие. Ние препоръчваме „Талънт Линк България” ЕООД като надежден и коректен партньор в областта на консултанските и обучителни услуги в сферата на човешките ресурси.”

септември 2010

Website in English coming soon, watch this space.