Обучение

Обучение

За тази част от нашите клиенти, които имат нужда да усвоят конкретни умения и да разширят разбирането си за начина, по който управляват хора, ние предлагаме тренинги и обучения по мениджмънт, лидерство, управление на промяната и управление на човешките ресурси.

Какъв е нашият подход?

Тъй като дълбоко вярваме, че възрастните хора учат най-добре чрез осмисляне на своя опит и на база активно моделиране на теми и концепции, всички наши обучения са интерактивни. В основата им е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за управление на хора. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците могат да изпробват в защитена среда основни техники, като получат обратна връзка относно начина, по който се справят.

Какво предлагаме?

Работим основно по корпоративни проекти по заявка на клиента. Дизайнът на всяка обучителна програма е индивидуален и съобразен с конкретните нужди на заявителя. Много често нашите корпоративни проекти започват с Център за оценка и развитие, на база на който предлагаме Програма за развитие на служителите на клиента (обучения и коучинг). Работим в тясна връзка и партньорство със заявителя, като едновременно и го консултираме в тази област. Считаме, че е оптимално да се работи в групи до 12 човека. В зависимост от конкретните нужди, комбинираме темите, представени по-долу, в двудневни модули, но сме гъвкави да се съобразим с желанието на клиента. По тези теми в момента разработваме варианти на онлайн обучения в комбинация с интеракция между участниците в зала за трениране на умения.

Теми

Мениджърски умения:

 • Целеполагане
 • Планиране
 • Организиране
 • Вземане на решения
 • Контрол
 • Делегиране
 • Приоритизиране
 • Мотивиране
 • Водене на работни срещи

Лидерски умения:

 • Ситуационно лидерство и лидерски стилове
 • Асертивност, убеждаване и оказване на влияние
 • Управление на промяната
 • Изграждане на устойчивост в трудни времена
 • Умения за ръководене в криза
 • Емоционална интелигентност и справяне с различни емоционални състояния в екипа
 • Разбиране и приспособяване към други култури
 • Зачитане на индивидуалните различия
 • Развитие на служители
 • Баланс между личен и служебен живот
 • Системно мислене
 • Менторинг и коучинг

Работа в екип:

 • Изграждане и управление на екип
 • Работа във виртуален екип и поддържане на екипния дух
 • Изработване на групови/екипни норми
 • Изграждане на доверие
 • Управление на конфликти
 • Фази в развитието на екипа
 • Екипни роли

Във връзка с развитието на екипа предлагаме както корпоративни програми, така и отворени обучения по модела на Патрик Ленсиони „Петте слабости при работа в екип“ (Five Dysfunctions of a Team).

Комуникация:

 • Ефективна комуникация и обратна връзка
 • Комуникация и продажби по телефона
 • Комуникация и обслужване на клиенти

Лична ефективност:

 • Управление на времето
 • Управление на бизнес срещи
 • Презентационни умения

Управление на човешкия капитал:

Темите се предлагат в два формата: за мениджъри и за професионалисти по управление на човешките ресурси (ЧР)

 • Подбор и водене на интервю (за мениджъри и ЧР)
 • Управление на трудовото представяне (за мениджъри и ЧР)
 • Ангажиране и задържане на служителите (за мениджъри и ЧР)
 • Учене и развитие, управление на таланта, управление на приемствеността (за мениджъри и ЧР)
 • Професионалистите по ЧР като бизнес партньор; обвързване на функцията на ЧР със стратегията на фирмата (за ЧР)
 • Диагностика, изграждане и развитие на фирмената култура – ролята на професионалиста по човешки ресурси (за ЧР)

Референции от клиенти

ГЕРГАНА КОЛЕВА
Ръководител Човешки ресурси, Агрополихим АД

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с Евгения (Жени) Георгиева, Управляващ директор на Талънт Линк България ЕООД и нейния екип от прекрасни професионалисти. Сътрудничеството ни започна от 2018 г. като работим заедно по различни проекти в следните области: Организационно консултиране и управление на промяната; Управление на представянето; […]

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с Евгения (Жени) Георгиева, Управляващ директор на Талънт Линк България ЕООД и нейния екип от прекрасни професионалисти. Сътрудничеството ни започна от 2018 г. като работим заедно по различни проекти в следните области:

 • Организационно консултиране и управление на промяната;
 • Управление на представянето;
 • Център за оценка с цел развитие на различни нива ръководни кадри
 • Вътрешнофирмени обучения за мениджмънт и лидерство.

Най-големият проект към настоящия момент е Центърът за оценка с цел развитие на мениджъри, който е част от вътрешнофирмената програма на Дружеството за оценка на потенциала и развитие на ръководния персонал.

Центърът за оценка и развитие за 48 души ръководители от различни йерархични нива беше проведен на изключително високо професионално ниво от екип от психолози с практически опит в бизнеса. Жени Георгиева и нейният екип ни помогнаха да разработим съвместно компетентностен модел, който  изцяло отговори на нашите фирмени потребности, изисквания и специфики. С тяхна помощ ние успяхме да направим подробен дизайн на целия процес по развитие на мениджъри като Центърът за оценка застана на входа на процеса и беше последван от четиримодулно обучение за развитие на лидери и мениджъри за 4 групи.  С нашите консултанти от Талънт Линк България подробно беше обсъден всеки детайл от организацията на процеса като във фокус беше постигането на желаните крайни резултати. Центърът за оценка протече в рамките на един ден за група от шест души, след което всеки участник получи индивидуален доклад и подробна обратна връзка за своето представяне на база компетентностния ни модел като бяха отбелязани силните страни, но и конкретните области за развитие и  подобрение в поведението. Въз основа на това беше изготвена индивидуална програма за развитие на лидерския потенциал за всичките ръководители в Дружеството, която се изпълнява и към настоящия момент (завършена е за две групи и е в ход за останалите две).

В лицето на Талънт Линк България имаме професионален партньор, надежден съюзник и прекрасен приятел, затова и резултатите не закъсняват – организационната култура, атмосферата, нивата на екипност и доверие определено вървят в желаната посока. Благодаря Ви, дами!

април 2020

Юлияна Хартарска
Управител "Авенди", ВМ Финанс Груп АД

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за […]

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за обучението и преживяването. То искрено ме докосна и ми помогна да осъзная редица критични области за подобрение в мен.

септември 2016

Петя Кондакова
Мениджър отдел "Човешки ресурси", ВМ Финанс Груп АД

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности. Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на "Талънт Линк България" ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.

„С настоящата референция „ВМ Финанс Груп“ АД изразява удовлетвореността си от съвместната работа по договор с „Талънт Линк България“  ЕООД и в уверение на това, че фирмата е доказала професионализма си в областта на провеждане на обучение на тема „Ефективен подбор“. Повод за настоящата референция е проведеното от доставчика обучение на екипа по управление на човешките ресурси в дружеството.

Обучението на служителите в отдел „Човешки ресурси“ беше съпътствано от обучение за подбор на мениджъри, които подбират персонал в дружеството като част от мениджърска академия. Обучителите бяха достатъчно гъвкави, за да обучат служителите в отдел „Човешки ресурси“ и своевременно да снемат изискванията на отдела към мениджърите в последващите обучения, като промениха програмата за последващите обучения и я адаптираха съобразно нашите изисквания. По този начин ни помогнаха в процеса на комуникация на одобрена процедура, одобрен процес за подбор и бяха посланици на добрите практики на подбор, които искаме да комуникираме в дружеството. Така не само обучиха служителите в отдела, но и направиха гъвкава и адаптирана комуникация към мениджмънта, вплетена в процеса на обучение.

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности.

Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на „Талънт Линк България“ ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.“

 

април 2016

Мнения на участници в обучение за служители на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

„Много активно обучение чрез множество игри. По такъв начин нещата се научават чрез разиграване в почти реални ситуации, а не чрез суха теория; малки групи, в които се работи с всеки индивидуално. Малко теория и повече работа в групи; провокира ме да се замисля и да коригирам поведението си в определени ситуации и да си […]

„Много активно обучение чрез множество игри. По такъв начин нещата се научават чрез разиграване в почти реални ситуации, а не чрез суха теория; малки групи, в които се работи с всеки индивидуално. Малко теория и повече работа в групи; провокира ме да се замисля и да коригирам поведението си в определени ситуации и да си направя самооценка, за която досега не си давах сметка; добре структурирано обучение, много добре подготвени тренери и с много позитивно настроение.“

май 2015

Иван Житиянов
Директор на дирекция „Системна интеграция“, Телелинк ЕАД

"Ако трябва да резюмираме основните причини, поради които работим с колегите от Талънт Линк България вече 5 години, това са: висок професионализъм, индивидуален подход, съчетаване на познанията по темата с практическия опит в бизнеса, умелото вплитане в обученията на тестове, игри и казуси, които дават възможност на участниците да научат повече за себе си."

„Имаме удоволствието да работим с фирма Талънт Линк България ЕООД още от 2011 година. Тогава се обърнахме се към тях, познавайки тях и тяхната работа. Когато ни се налага да правим обучения или Център за оценка, ние се обръщаме към Талънт Линк България, знаейки, че винаги ще получим високо качество, индивидуален подход и професионализъм.

Ако трябва да резюмираме основните причини, поради които работим с колегите от Талънт Линк България вече 5 години, това са: висок професионализъм, индивидуален подход към нашите потребности, умението им да съчетават в едно познанията си по темата с практическия им опит в бизнеса, много игри, казуси, упражнения, които използват, умелото вплитане в обученията на тестове и други инструменти, които дават възможност на участниците да научат повече за себе си.“

април 2015

(К.К.), участник в обучение на Телелинк ЕАД

„Игрите определено направиха цялото обучение много забавно. Теорията беше много полезна. Успях да науча голяма част от нещата, които съм мислил за себе си, но не съм ги осъзнавал напълно. Тъй като хората се различават един от друг, много ми хареса, че успяхме да видим как трябва да се сформира екипът, за да се отчетат […]

„Игрите определено направиха цялото обучение много забавно. Теорията беше много полезна. Успях да науча голяма част от нещата, които съм мислил за себе си, но не съм ги осъзнавал напълно. Тъй като хората се различават един от друг, много ми хареса, че успяхме да видим как трябва да се сформира екипът, за да се отчетат положителните страни на всеки. Хареса ми, че успях да науча доста неща за себе си. Благодаря ви!“

април 2015

(Г.В.), участник в обучение на Телелинк ЕАД

„Харесаха ми игрите и анализа след това, обратните връзки, които получавахме за нашето представяне. Много е интересно как реагират другите колеги според насоките и теорията, която разглеждахме. Теорията много помагаше. В работата нямаме време да се анализираме, а тук това беше много ценно. Аз много обичам обратната връзка – особено негативната – защото тя е […]

Харесаха ми игрите и анализа след това, обратните връзки, които получавахме за нашето представяне. Много е интересно как реагират другите колеги според насоките и теорията, която разглеждахме. Теорията много помагаше. В работата нямаме време да се анализираме, а тук това беше много ценно. Аз много обичам обратната връзка – особено негативната – защото тя е градивна.“

април 2015

Питър Ковел
Главен изпълнителен директор на „Макс Телеком“ ООД

„През 2013 г. се обърнахме към фирма Талънт Линк България с молба да ни съдействат за провеждане на серия обучения по мениджмънт за висшия ни ръководен персонал. Целенасочено се обърнахме към консултантите на фирмата, защото имахме предишен опит с тях от времето, когато всички заедно работехме в БТК АД. Познавахме възможностите на нашите колеги – […]

„През 2013 г. се обърнахме към фирма Талънт Линк България с молба да ни съдействат за провеждане на серия обучения по мениджмънт за висшия ни ръководен персонал. Целенасочено се обърнахме към консултантите на фирмата, защото имахме предишен опит с тях от времето, когато всички заедно работехме в БТК АД. Познавахме възможностите на нашите колеги – не само като хора с богат професионален опит в областта на управлението на човешките ресурси, обучението и развитието на хора, но и като надеждни и опитни мениджъри, които се ползват с високо доверие на колегите си. Държим да отбележим няколко неща, които са характерни за тяхната работа като тренери:

 • Това е начинът, по който провеждат обученията – силно интерактивно – разбират, че най-важното е какви умения се формират в участниците и насочват своето внимание именно върху тази част на обучението.
 • Теорията, която предлагат, е малко, представена само като основна рамка, задаваща общата картина.
 • Наясно са, че възрастният човек учи най-вече чрез проиграване и преживяване – т.е. чрез своя непосредствен опит.

Не е случаен фактът, че който веднъж е работил с консултантите на Талънт Линк България, продължава да търси тяхната професионална подкрепа за удовлетворяването на различни бизнес потребности, защото създава дълбоко и взаимно-полезно професионално партньорство за години.”

април 2014

Website in English coming soon, watch this space.