Референции » Програми за управление на ЧР

Приз за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г.
Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)

Талънт Линк България ЕООД и г-жа Евгения Георгиева, управител и консултант, получиха приза за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г. Наградата е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), която бе връчена на специална церемония, състояла се на 11 януари 2018 г., от член на журито.

Талънт Линк България ЕООД и г-жа Евгения Георгиева, управител и консултант, получиха приза за най-добър ЧР консултантски проект за 2017 г. Наградата е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), която бе връчена на специална церемония, състояла се на 11 януари 2018 г., от член на журито.

Моменти от церемонията и награждаването може да проследите тук.

iko-media_313_1600

Темата на спечелилия консултантски проект е „Делегиране и развитие на хора“. Той се осъществява в партньорство с БНП Париба Лични Финанси в периода март- октомври 2017 г. Състои се от три части: етап 1 – обучение на тема „Делегиране и развитие на хора“; етап 2 – обучение и трениране на коучинг умения. На етап 2 всеки от участниците се ангажира с проект на развитие, чрез който трябва да постигне две цели (развитие на свое умение и развитие на подчинен служител). Тези две области са индивидуален избор на всеки участник. На етап 3 (четири-пет месеца след приключване на обучението) – участниците презентират резултатите от своите проекти като привеждат доказателства, като за целта трябва да убедят колегите си, че са постигнали поставените цели и са получили „измерими“ резултати.

Иновативността на обучителния проект, подобаващо оценена и от взискателното жури на конкурса ЧР награди на БАУХ (2017), се съдържа в неговия дизайн и по-точно:

 • Създаден и внедрен бе работещ механизъм, чрез който участниците се ангажират последователно да прилагат наученото от първите три обучителни дни в работата си в месеците след приключване на двете фази на проекта като:
  • Поемат ангажимент един към друг в групата върху какво точно да работят по цел #1 – собственото си развитие.
  • Поемат отговорност както за собственото си развитие, така и за прилагането на наученото.
  • Следват предварително дефиниран процес за постигане и на двете цели, който документират
  • Имат свободата да създават доказателства от всякакъв характер, за да убедят колегите и тренера, че са постигнали целите, заложени в края на фаза 2
  • Групата се среща в Ден 4 от обучителния проект (завършек на фаза 3), за да може всеки участник да представи постигнатото. Този факт подсилва ангажимента един към друг, който те са поели и за който те се отчитат.
 • Личното осъзнаване на областите за развитие, свободата на избор върху какво да се фокусира всеки участник, взаимната ангажираност, споделянето на целите на проекта (особено Цел #2) с подчинен служител и/или пряк ръководител допълнително ангажират мениджърите да приоритизират действията си и да тренират нови умения и поведения. И не на последно място – когато човек вижда, че постига по-добри резултати като прилага новите умения и поведения, това допълнително го мотивира да ги превръща в устойчиви нагласи, навици и/или поведения.
 • Чрез този дизайн се решава основен проблем на всяко едно обучение, а именно: малка част от това, което се случва по време на обучението, се трансформира в нови умения и желани поведения. Това в пълна сила се отнася най-вече за усвояването и прилагането на „меки умения“ и поведения, свързани с личностна промяна. Ефектът е видим: от една страна, вложените средства за обучение отиват по предназначение, а от друга, ефектът от промяната може да се измери и в конкретни бизнес резултати.

Други резултати от проекта:

 • Обучителният проект отговори на идентифицирани потребности от обучение на мениджърския състав на компания във връзка със стратегическо решение на компанията да доразвие своя компетентностен модел като добави две нови компетенции „делегиране“ и „развитие на хора“ и като ги обвърже с годишната атестация на ръководителите във фирмата. На практика показахме как може да се използва системният подход в обучителни проекти и да се създават устойчиви практики в управлението на хора, като се въвличат в процеса всички заинтересовани страни – участници, техните подчинени служители и преки ръководители. Обучителният проект е свидетелство за това как може да се прилагат методите на организационното развитие за постигане на личностна и организационна промяна.
 • Проектът обхвана по-голямата част от ръководителите на фирмата, а това е предпоставка за промяна на общия подход, с който мениджърите адресират развитието на своите служители, усвояването и прилагането на нови лидерски стилове, дават личен пример като излизат от зоната си на комфорт и развиват нови умения и поведения, превръщайки ги в устойчиви практики, а така мултиплицират ефекта от програмата като променят поведението и на своите служители.
 • С всичко това се постави началото на внедряване на коучинг подхода при управление на хора, а оттам и заявка за промяна на фирмената култура.

И в крайна сметка не закъсняха и по-добрите бизнес резултати – например, в резултат на прилагането на коучинг стила зонален ръководител преизпълнява със своя екип бизнес резултатите средно със 127%. И не на последно място, участниците изразяват своята удовлетвореност от участието си в обучителния проект като посочват неговите най-силни страни и това, което намират за най-ценно за себе си.

януари 2018

Юлияна Хартарска
Управител "Авенди", ВМ Финанс Груп АД

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за […]

Участвах в обучение на тема „Обратна връзка и развитие за служители“, проведено от Талънт Линк България. За мен това бе едно от топ пет обучения по полезност и практичност на получените знания от тези, на които съм присъствала. Това е едно силно практически насочено обучение, а обучаващите задълбочено познават материала. Искам много да благодаря за обучението и преживяването. То искрено ме докосна и ми помогна да осъзная редица критични области за подобрение в мен.

септември 2016

Петя Кондакова
Мениджър отдел "Човешки ресурси", ВМ Финанс Груп АД

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности. Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на "Талънт Линк България" ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.

„С настоящата референция „ВМ Финанс Груп“ АД изразява удовлетвореността си от съвместната работа по договор с „Талънт Линк България“  ЕООД и в уверение на това, че фирмата е доказала професионализма си в областта на провеждане на обучение на тема „Ефективен подбор“. Повод за настоящата референция е проведеното от доставчика обучение на екипа по управление на човешките ресурси в дружеството.

Обучението на служителите в отдел „Човешки ресурси“ беше съпътствано от обучение за подбор на мениджъри, които подбират персонал в дружеството като част от мениджърска академия. Обучителите бяха достатъчно гъвкави, за да обучат служителите в отдел „Човешки ресурси“ и своевременно да снемат изискванията на отдела към мениджърите в последващите обучения, като промениха програмата за последващите обучения и я адаптираха съобразно нашите изисквания. По този начин ни помогнаха в процеса на комуникация на одобрена процедура, одобрен процес за подбор и бяха посланици на добрите практики на подбор, които искаме да комуникираме в дружеството. Така не само обучиха служителите в отдела, но и направиха гъвкава и адаптирана комуникация към мениджмънта, вплетена в процеса на обучение.

Програмата за обучение, както и отделните модули бяха подбрани с изключителна компетентност и висок професионализъм. За ограниченото време, с което разполагахме, бяха подбрани възможно най-полезните и значими теми на обучение, съобразени с конкретните нужди и специфики на подбора в дружеството. Беше предоставено експертно мнение на добри практики в областта на подбора, теоретични постановки и практически активности, които затвориха процеса на обучение. Ценни за обучаемите бяха и активностите, свързани с практическото провеждане на интервюто, както и техники за задаване на въпроси и извличане на конкретна информация за търсене ключови компетентности.

Съзнателно и отговорно можем да препоръчаме екипа на „Талънт Линк България“ ЕООД за техния професионализъм, гъвкав и адаптивен подход спрямо изискванията на клиентите.“

 

април 2016

Слави Савов
Директор ЧР, Булгартабак Холдинг

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за […]

„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за управление на представянето. На база на своя сериозен личен професионален опит при внедряването на подобни системи в големи международни и български компании, тя ни помогна да структурираме добре балансиран и обективен подход за каскадиране на страгегическите инициативи до ниво индивидуални цели с конкретни измерители за успех. С нейна подкрепа реализирахме и ефективна комуникиационна кампания за обясняване на ползите от прилагането на системата. На обученията за мениджъри, на тема как да използват системата като инструмент за управление на екипите си, тя се включи като тренер, който умело ангажира участниците и прилoжи интерактивни инструменти в процеса на обучение.“

септември 2012

Божидар Данев
Изпълнителен председател и ръководител на проекта, БСК

„Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че през 2010 г. Евгения Георгиева участва като ръководител на екипа, разработил Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Методиката е неразделна част от проекта на БСК за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила […]

„Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че през 2010 г. Евгения Георгиева участва като ръководител на екипа, разработил Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Методиката е неразделна част от проекта на БСК за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (2009-2015) по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие и осъществен в партньорство с КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Документът представя методика за създаване на компетентностен модел, въвеждането му в организационната практика и приложението му с цел ефективно управление на човешките ресурси в организацията (УЧР). Това бе първи успешен опит на национално ниво да се разработи не само цялостна концепция, но и конкретен модел с приложение в практиката. Предложената методика за създаване на компетентностен модел, е базирана на опита на авторите в УЧР, на обширно проучване на добрите местни и чуждестранни организационни практики на българския пазар, както и на съвременни академични източници в областта. Методиката позволява на съответния бенефициент (на ниво организация, бранш/ регион) самостоятелно да разработи, внедри и използва компетентностен модел за целите на ефективното управление на човешките ресурси. Методиката предлага основни правила за практическо приложение, както и позволява адаптиране според конкретната специфика. Въз основа на тази методика беше разработена уеб-базирана информационна система с индикатори за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – www.MyCompetence.bg.

При разработването на методиката,  екипът показа висока компетентност, отговорност и ангажираност към проекта, заради което БСК издава настоящата референция на Евгения Георгиева в уверение на доказания опит от нейния екип в създаването, адаптирането на компетентности модели и оценката на компетенции.“

септември 2010

Зорница Йорданова и Величка Стефанова
Прокуристи, „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД

„През ноември 2010 г. „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД сключи договор с „Талънт Линк България” ЕООД за изготвянето и осъществяването на проект „Система за оценка на представянето” за производственото звено на компанията. Консултантите на дружеството се справиха професионално с дизайна на системата, изработването на критерии и компетенции, методологиите за оценка и цялостната изработка на системата. Те […]

„През ноември 2010 г. „Кодак График Комюникейшънс” ЕАД сключи договор с „Талънт Линк България” ЕООД за изготвянето и осъществяването на проект „Система за оценка на представянето” за производственото звено на компанията. Консултантите на дружеството се справиха професионално с дизайна на системата, изработването на критерии и компетенции, методологиите за оценка и цялостната изработка на системата. Те проведоха презентации и организираха обучение на служители по работа с новата система, като се справиха много професионално и по този начин спомогнаха за въвеждането на системата в действие. Ние препоръчваме „Талънт Линк България” ЕООД като надежден и коректен партньор в областта на консултанските и обучителни услуги в сферата на човешките ресурси.”

септември 2010

Website in English coming soon, watch this space.