„Едно от големите предизвикателства при разработването на системи за управление на представянето, е обвързването на постигането на бизнес целите на компанията с конкретните ангажименти на хората в организацията. В тази връзка, ролята на нашия бизнес консултант в проекта Жени Георгиева, бе изключително важна за точното дефиниране на основните принципи, роли и етапи на процеса за управление на представянето. На база на своя сериозен личен професионален опит при внедряването на подобни системи в големи международни и български компании, тя ни помогна да структурираме добре балансиран и обективен подход за каскадиране на страгегическите инициативи до ниво индивидуални цели с конкретни измерители за успех. С нейна подкрепа реализирахме и ефективна комуникиационна кампания за обясняване на ползите от прилагането на системата. На обученията за мениджъри, на тема как да използват системата като инструмент за управление на екипите си, тя се включи като тренер, който умело ангажира участниците и прилoжи интерактивни инструменти в процеса на обучение.“

септември 2012

« Още референции