„Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че през 2010 г. Евгения Георгиева участва като ръководител на екипа, разработил Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Методиката е неразделна част от проекта на БСК за „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (2009-2015) по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие и осъществен в партньорство с КНСБ и КТ “Подкрепа”.

Документът представя методика за създаване на компетентностен модел, въвеждането му в организационната практика и приложението му с цел ефективно управление на човешките ресурси в организацията (УЧР). Това бе първи успешен опит на национално ниво да се разработи не само цялостна концепция, но и конкретен модел с приложение в практиката. Предложената методика за създаване на компетентностен модел, е базирана на опита на авторите в УЧР, на обширно проучване на добрите местни и чуждестранни организационни практики на българския пазар, както и на съвременни академични източници в областта. Методиката позволява на съответния бенефициент (на ниво организация, бранш/ регион) самостоятелно да разработи, внедри и използва компетентностен модел за целите на ефективното управление на човешките ресурси. Методиката предлага основни правила за практическо приложение, както и позволява адаптиране според конкретната специфика. Въз основа на тази методика беше разработена уеб-базирана информационна система с индикатори за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони – www.MyCompetence.bg.

При разработването на методиката,  екипът показа висока компетентност, отговорност и ангажираност към проекта, заради което БСК издава настоящата референция на Евгения Георгиева в уверение на доказания опит от нейния екип в създаването, адаптирането на компетентности модели и оценката на компетенции.“

септември 2010

« Още референции